Εργαστήρια

 

 

Ενημερωτικά Εργαστήρια


Στο εσωτερικό αίθριο της πινακοθήκης θα πραγματοποιούνται τα παρακάτω ενημερωτικά εργαστήρια που αφορούν σε ανάπτυξη εργαλείων και  μεθοδολογιών με εφαρμογή στις συνθήκες εκπαίδευσης όπως διαμορφώνονται στην COVID-19 εποχή. Θα διατεθεί αντίστοιχο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό ανά εργαστήριο σε ηλεκτρονική μορφή (USB).


Το έργο EMKIT2 έχει αναπτύξει ψηφιακά εργαλεία για εκπαιδευτές, με σκοπό την ενδυνάμωση μεταναστριών με χαμηλό βαθμό ειδίκευσης. Το υλικό ενθαρρύνει την εφαρμογή καινοτόμων εργαστηρίων για την ανάπτυξη των κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών και γραμματικών δεξιοτήτων στα μέσα επικοινωνίας, με σκοπό την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, σύμφωνα με την κλίμακα ενεργού συμμετοχής του πολίτη.

Στο εργαστήριο, οι εκπαιδευτές/ μέντορες που εργάζονται με μετανάστριες (δηλαδή εκπαιδευτές/μέντορες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων που υλοποιούν προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Ένταξης/ και οι μέντορες που εργάζονται σε ΜΚΟ/ ενώσεις) θα επωφεληθούν από το ολοκληρωμένο εργαλείο EMKIT 2, το οποίο αναπτύσσει τρεις σημαντικές δεξιότητες για μετανάστριες με χαμηλή ειδίκευση. Οι εκπαιδευτές θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν μια εργαλειοθήκη υποστήριξης εκπαιδευτών για την ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτιστικής επάρκειας και προώθησης της γνώσης των Μέσων Ενημέρωσης, σε μετανάστριες με χαμηλές δεξιότητες.

Το έργο SEESI ανέπτυξε μια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση στις διαδικασίες ένταξης προσφύγων και μεταναστών στα ευρωπαϊκά κράτη. Η προσέγγιση αυτή βασίστηκε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω του οποίου πρόσφυγες και μετανάστες μπορούν να αποκτήσουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, τις γνώσεις και τις ευρύτερες ικανότητες τους από την πρώτη μέρα εισόδου στις χώρες υποδοχής χωρίς ακόμα να γνωρίζουν τη γλώσσα.   

Tο εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτές και συμβούλους που ασχολούνται με την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα αποκτήσουν πρόσβαση:

 • στο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Αποτελείται από 3 εγχειρίδια που αναπτύσσουν τα παρακάτω θέματα:
 1. Συμμετοχή και ευαισθητοποίηση του πολίτη
 2. Εργασιακά δικαιώματα και επαγγελματικές ευκαιρίες
 3. Κοινωνική ένταξη
 • στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης

Το έργο DigiCult έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο πλαίσιο ψηφιοποίησης, το οποίο είναι αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό στην εκπαίδευση για την ψηφιακή παρουσίαση, διατήρηση και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Το έργο έχει δημιουργήσει ένα κοινό τυποποιημένο πλαίσιο για την ψηφιοποίηση, την παρουσίαση και τη διατήρηση της άυλης ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το εργαστήριο θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τα παρακάτω αποτελέσματα του καινοτόμου αυτού έργου: 

 • Τα ευρήματα της δευτερογενούς έρευνας, που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της πρώτης φάσης του έργου
 • Τον οδηγό διδασκαλίας και τη μεθοδολογία, που αναπτύχθηκε κατά τη δεύτερη φάση του έργου
 • Πρόσβαση στην πλατφόρμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου 

Το έργο Entre4all αποσκοπεί στη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, πρόσβασης και συμμετοχής στην ψηφιοποιημένη αγορά εργασίας των νέων ενηλίκων με αναπηρία. Προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και μέντορες υλικό που περιλαμβάνει όλους τους βασικούς πόρους για να υποστηρίξουν τους νέους με αναπηρία στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να εισέλθουν στην ψηφιακή αγορά και να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση.

Το εργαστήριο θα παρουσιάσει τα παρακάτω αποτελέσματα του έργου:

 • Το χάρτη καλών πρακτικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το πλαίσιο δεξιοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ψηφιακών δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη φάση του έργου
 • Τον οδηγό εκπαίδευσης και μάθησης για τη δημιουργία κόμβων ψηφιακής κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Το έργο DinSAd σκοπεύει στην παροχή απαραίτητων ψηφιακών ικανοτήτων στους ενήλικες με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες ώστε να αυξηθεί η απασχολησιμότητά τους και να ενταχθούν κοινωνικά. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα επιτραπέζιο και ένα εικονικό παιχνίδι και προσφέρονται κατευθυντήριες οδηγίες στους μέντορες και εκπαιδευτικούς για να υποστηρίξουν τους μαθητευόμενους στην διαδικασία ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω παιχνιδοποίησης.

Το εργαστήριο θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τα παρακάτω αποτελέσματα του έργου:

 • Το χάρτη ψηφιακών δεξιοτήτων, που δημιουργήθηκε κατά την πρώτη φάση του έργου
 • Τη μεθοδολογία για την ανάπτυξη και
 • Το επιτραπέζιο παιχνίδι που δημιουργήθηκε κατά τη δεύτερη φάση του έργου

Το έργο Bridging the Gap γεφυρώνει το κενό που υπάρχει στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης πάνω στις επιχειρηματικές δεξιότητες, τις οποίες χρειάζονται οι νέοι για να εισέλθουν και να ευδοκιμήσουν στη σχετική, απαιτητική, ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.   Τo Bridging the Gap έχει σχεδιάσει και επικυρώσει συγκεκριμένο, καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, με χρήση συμβατικών και ψηφιακών μέσων σε μια διαδικτυακή πύλη ανοικτής εκπαίδευσης καθώς και έναν οδηγό καθοδήγησης, για την επικύρωση των μεντόρων στο δημιουργικό τομέα και την ευρεία διάχυση της μαθησιακής εμπειρίας και των σχετικών αποτελεσμάτων.

Στο εργαστήριο οι εκπαιδευτικοί, μέντορες και εργαζόμενοι στον τομέα των Δημιουργικών επιχειρήσεων θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν ένα Πρόγραμμα Σπουδών που εστιάζει  στα τρία στάδια επιχειρηματικών ικανοτήτων και γνώσεων. Με βάση αυτά τα στάδια το πρόγραμμα σπουδών παραθέτει ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και προτεινόμενες δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο περιβάλλον εκπαίδευσης αλλά και εργασίας. 


Το έργο L2CREATE υποστηρίζει μέντορες και εκπαιδευτές, με σκοπό την ενίσχυση της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των σύγχρονων, δημιουργικών χώρων εργασίας και τη μετατροπή τους σε χώρους με ευκαιρίες απασχόλησης, υψηλή παραγωγικότητα και οικονομική ανταγωνιστικότητα.

Στο εργαστήριο, εκπαιδευτικοί που εστιάζουν στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό τομέα, θα έχουν πρόσβαση σε υλικό σχετικά με την Εκμάθηση με Βάση την Εργασία. Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν εργαλεία με τα οποία θα μπορούν να προετοιμάσουν τους μαθητές τους για τον εμπειρικό τρόπο μάθησης αλλά και συμβουλές για την δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  και επιχειρήσεων για την ενίσχυση της πρακτικής εμπειρίας των μαθητών. 


Το έργο ENSOED ενισχύει την περαιτέρω ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών, μέσω της εφαρμογής πρακτικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων, προκειμένου να προωθήσουν την εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε γυμνάσια. Το πρόγραμμα κατάρτισης των εκπαιδευτικών αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις ευρέως διαπιστωμένες ανάγκες για εκπαίδευση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Στο εργαστήριο, οι καθηγητές όλων των τομέων και βαθμίδων εκπαίδευσης θα αποκτήσουν ένα σύνολο ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων οι οποίες θα τους υποστηρίξουν στην ενσωμάτωση του θέματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα τους. Θα έχουν επιπλέον την δυνατότητα να περιηγηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του έργου η οποία περιλαμβάνει ακόμα περισσότερες δραστηριότητες καθώς και ένα σύνολο ηλεκτρονικών μαθημάτων για εκπαιδευτές και μαθητές που αναζητούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές ικανότητες και γνώσεις τους.


Το έργο ILDE εστιάζει στην αποτελεσματικότητα της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτιση. Πιο συγκεκριμένα, αξιολογεί τον αντίκτυπο που έχει η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Στο εργαστήριο, καθηγητές Αγγλικών και Ελληνικών όλων τον κλιμάκιων εκπαίδευσης θα έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν ηλεκτρονική μορφή ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία εκμάθησης γλωσσών. Το πρόγραμμα σπουδών αυτό περιλαμβάνει πέντε ενότητες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε δύο εκδοχές -μία που περιλαμβάνει την χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και μία που ακολουθεί την παραδοσιακή μέθοδο χωρίς ψηφιακά εργαλεία. Κάθε ενότητα έχει μία διαφορετική κοινωνική θεματική με σκοπό την εκμάθηση λεξιλογίου και ορολογίας


Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών έχει ως αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση και την εφαρμογή αναλύσεων σε πραγματικό χρόνο σε διάφορους ενδιαφέροντες τομείς, όπως η παρακολούθηση της άγριας ζωής, η γεωργία, ο στρατός, η υγειονομική περίθαλψη, η μεταποίηση, οι μεταφορές, η αλυσίδα εφοδιασμού και η διαχείριση αποθεμάτων. Η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο έχει γίνει βασική ανάγκη σε όλο τον κόσμο, όπου το Διαδίκτυο των Πραγμάτων συνδέει δισεκατομμύρια ανθρώπους μέσω κινητών συσκευών, δίνοντας ώθηση σε τεράστια επεξεργαστική ισχύ, δυνατότητες αποθήκευσης και πρόσβαση στη γνώση σε όλο τον κόσμο.

Η διασύνδεση των φυσικών συσκευών, όπως μηχανημάτων, οχημάτων και ανθρώπων, με τη βοήθεια αισθητήρων, ενεργοποιητών και λογισμικού οδηγεί στο σχηματισμό ενός δικτύου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στις φυσικές συσκευές να επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν, να επεξεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους. Το δίκτυο αυτών των φυσικών συσκευών ονομάζεται "Διαδίκτυο των πραγμάτων".

Το έργο IIoTNet: «Δίκτυο ΕΕΚ για το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων» έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβάλλει στην ενημέρωση και ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, μέσω της κατάρτισης και επανεκπαίδευσης εργαζομένων σε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων), επαγγελματιών και παρόχων Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης (ΕΕΚ), σχετικά με τις δυνατότητες και εφαρμογές των τεχνολογιών του Βιομηχανικού Δικτύου των Πραγμάτων.

Για τις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, το διαδίκτυο των πραγμάτων είναι κάτι άγνωστο ή απλά ένα όραμα. Στο συγκεκριμένο εργαστήριο, οι εκπρόσωποι των ελληνικών επιχειρήσεων μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα οφέλη του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων για την επιχείρησή τους.

Παράλληλα, εκπαιδευτικοί θετικών επιστημών της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν να επωφεληθούν από την αποτελεσματική χρήση του δικτύου ΕΕΚ για το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τη γνωσιακή βάση, το εγχειρίδιο πολιτικών, διεργασιών και διαδικασιών, καθώς και το εγχειρίδιο όρων αναφοράς για το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων.